#z miłości
do nieruchomości

Polityka Prywatności

W naszej codziennej pracy sprawdzamy każdy szczegół, od pierwszej rozmowy aż do przekazania kluczy. Dbamy również, aby przekazane nam dane osobowe były chronione i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej: www.ratajczaknieruchomosci.pl (dalej zw. „Stroną”)

INFORMACJE PODSTAWOWE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Ratajczak Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sobieskiego 32, 80-216 Gdańsk, dalej jako "Administrator" lub "My".

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@ratajczaknieruchomosci.pl lub pod numerem tel.: +48 58 380 20 17.

Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej "Użytkownikiem".

Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zagwarantować, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

ŹRÓDŁA I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Zbieramy dane osobowe, które zostały nam przekazane przez Użytkowników.

W ramach danych osobowych, które zostały nam przekazane możemy przetwarzać przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę firmy lub podmiotu, który Państwo reprezentują.

Prosimy o nieprzesyłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż jest to konieczne do przeprowadzenia danej sprawy lub odpowiedzi na udzielone zapytanie, a zwłaszcza w plikach, które można zamieszczać jako załącznik do wiadomości e-mail. Zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usuwania takich danych, nawet bez wcześniejszego informowania.

Jeżeli korzystają Państwo z konta Facebook.com: gromadzimy imię i nazwisko w takiej formie, w jakiej występują na Państwa koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID).

PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

ZGODA

Zwracamy uwagę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego Serwisu.

AUTOMATYZACJA PRZETWARZANIA

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony. Administrator informuje Użytkownika, że korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, jego dane osobowe zostaną przekazane do naszych partnerów biznesowych świadczących np. usługi kredytowe (eksperci kredytowi) w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty finansowania. Użytkownik może w każdym czasie odwołać wyrażoną zgodę, co nie wpływa na prawidłowość przetwarzania jego danych osobowych przed cofnięciem zgody. Dane osobowe Użytkownika będą w takim przypadku przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

TRANSFER DANYCH

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Do przechowywania danych osobowych w państwach trzecich dochodzi podczas korzystania przez Administratora z usług hostingodawcy Amazon Web Services, Inc. oraz dostawcy usługi pocztowej Google LLC. Obydwa podmioty korzystają ze standardowych klauzul umownych zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO.

W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy biuro@ratajczaknieruchomosci.pl

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zbieramy i przechowujemy Państwa dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W przypadku danych przetwarzanych w formie elektronicznej będą one przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez nas od firm hostingowych i w oparciu o odrębne umowy (tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych). W przypadku danych przetwarzanych w formie papierowej, będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz dostępu oraz systemem alarmowym.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może wymagać aktualizacji co pewien czas, np. z powodu wprowadzenia nowych usług lub zmiany używanej technologii. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany zostaną opublikowane na www.ratajczaknieruchomosci.pl

Ostatnia aktualizacja Polityki: 31.01.2023 r.